Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn vanaf 5 januari 2009 van kracht.
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van producten aangeboden op de website van Walk On steunzolen. 
 
Bepalingen die tegenstrijdig zijn met onderhavige Algemene Voorwaarden worden enkel toegepast met uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Walk On Steunzolen
 
2. Gegevens Walk On Steunzolen 
Beyns Jo

Waterstraat 3

2450 Meerhout

BTW: BE 0644.778.992

Iban: BE 89 7390 1254 0885

info@walkonsteunzolen.be

0479/954300
 
3. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden
De producten die te koop worden aangeboden via de website van Walk On Steunzolen  zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de koper om deze producten te kopen, buiten de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.
 
De koper verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt, voltooit. Walk On Steunzolen  verbindt  zich slechts geldig t.o.v. de koper vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt, zoals hieronder wordt uiteengezet en mits goedkeuring van de effectieve betaling door de leverancier van de elektronische betaaldienst.
  
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag Walk On Steunzolen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van het product opschorten, het productassortiment veranderen of de tarieven van haar producten wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die  Walk On Steunzolen  voorafgaand aan de wijziging al had aanvaard.
 
Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, aanvaardt de koper zonder voorbehoud onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden.
 
Walk On Steunzolen behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe, gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn meteen van toepassing behalve voor bestellingen die al aanvaard werden door Walk On Steunzolen en die geregeld blijven door de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op de datum van de bevestiging.
 
4. Bestelprocedure
De koper doorbladert het productaanbod op de website van Walk On Steunzolen  en kiest de producten die hij wil.  
 
De koper selecteert één of meer producten die hij wil kopen met behulp van het pictogram "In Winkelwagen".  Wanneer de koper een te grote hoeveelheid producten selecteert, krijgt hij een waarschuwing waarin het maximum aantal producten dat kan besteld worden, wordt. vermeld
 
Nadat de koper de gewenste producten heeft geselecteerd, kan de koper zijn bestelling raadplegen via “Mijn winkelwagen”. 
 
Indien de koper zijn bestelling wil wijzigen of verbeteren,klikt men op de  titel geselecteerde product, hier kan men het product aanpassen. Daarna klikt de koper terug op “in winkelwagen” ook kan men het product Verwijderen” of past hij de aantallen aan onder kolom “Aantal”. De nieuwe waarde van het winkelmandje wordt automatisch opnieuw berekend.
 
Indien de koper met zijn bestelling wil voortgaan, klikt hij op “bestellen”. Vanaf hier doorloopt de koper vanuit één scherm de vier verschillende stappen van de bestelprocedure. De bestelling is definitief na de vierde stap.
 
Elke stap wordt afgesloten door het klikken op het bevestigingspictogram “Volgende ”. Indien de koper zijn bestelling wil wijzigen, klikt hij op het de link “account, gegevens, verzendmethode ”. Bij de laatste bevestiging in artikel 4.d, gaat de koper een contractuele verbintenis aan.
 
De koper heeft de mogelijkheid uit 3 opties om het bestelproces te starten:

Eénmalige aankoop zonder aanmaak van een account

Aankoop met bewaren van gegevens door aanmaak van een Walk On Steunzolen

Inloggen indien de koper al een account heeft bij Walk On Steunzolen

 
In functie van de gekozen optie klikt de koper op “Doorgaan” of “Inloggen”.
 
a)    Betaal- & verzendgegevens
In deze stap vult de koper zijn persoonlijke gegevens aan voor de facturatie.
De velden met “optioneel” zijn niet verplicht in te vullen. Andere velden, naam, adres, mail adres zijn verplicht in te vullen. In functie van de gekozen optie bij de start van het bestelproces worden alle velden al dan niet volledig ingevuld.
In geval van een nieuwe Walk On steunzolen account, wordt bijkomend een paswoord gevraagd.
 
De producten worden automatisch naar het ingegeven adres verzonden. Indien dit naar een ander adres verzonden moet worden klik je het veld “alternatief verzendadres” aan

 
Na deze stap zijn het facturatieadres en het leveringsadres gekend. Kopers kunnen steeds hun gegevens wijzen door terug te klikken zoals bovenaan beschreven.


 1. b)    Verzendmethode
  In de stap “Verzendmethode” kiest de koper uit de beschikbare verzendingsopties. De verzendingskosten, worden bij de het overzicht “bevestigen” verrekend. Kopers uit de omgeving: Meerhout, Ham, Laakdal, Geel, Mol,Balen,Tessenderlo dienen geen verzendingskosten te betalen.
   
  c)    Betaalmethode:
  Deze dienen steeds vooraf over gemaakt te worden. De betaalgegevens worden na het drukken “bestellen” prijs gegeven.

 2. d)    Bestelling controleren
  Tijdens de laatste stap van de bestelprocedure wordt een volledig overzicht getoond van de inhoud van de bestelling en alle gekozen opties tijdens de bestelprocedure.

  De inhoud van het scherm bevat de volgende gegevens:

Factuurgegevens

Verzendmethode

Betalingswijze

De eenheidsprijs van elk product, de totale prijs van de bestelling inclusief BTW

De link naar de algemene voorwaarden met de tekst “Ik accepteer de algemene voorwaarden”

 
Als de koper zijn bestelling nog wil wijzigen, kan hij klikken de velden bovenaan de pagina aan klikken om te veranderen.

Wanneer de koper zijn bestelling bevestigt door te klikken op “bestellen”, gaat hij een contractuele verbintenis aan.
 
5. Bevestiging per e-mail en uitvoering van de bestelling
De koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.
 
Deze bevestiging bevat:

- bestellingsnummer

- de datum waarop de bestelling werd geplaatst

- het leveringsadres

- de details van de bestelling zoals opgesomd in artikel 4.d, met inbegrip van de totale prijs van de bestelling

- logo walk on steunzolen 


Walk On Steunzolen  behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te in de volgende limitatieve lijst van gevallen:

- een onvolledige of onjuiste bestelling.

- het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens.

- het niet-betalen van bestelling door aangeboden betalingsmogelijkheden van Walk On steunzolen. 

- Zolang een bestelling niet betaald is bestaat deze voor Walk On steunzolen niet ( dus iets in het winkelmandje leggen is geen bestelling voor ons zolang deze niet is afgerekend) 

 1. Aanbod en prijs

Het aanbod en de prijzen in euro zijn enkel geldig op de dag waarop de site van Walk On Steunzolen  bezocht wordt. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen op het vlak van bestellingen die al eerder werden goedgekeurd door Walk On steunzolen. 
De prijzen die na de bestelprocedure worden voorgesteld, zijn globale prijzen in euro en omvatten, tenzij anders vermeld, de Belgische BTW en de administratie kosten.
 
7. Beschikbaarheid
Het product- en prijsaanbod van Walk On steunzolen is geldig zolang deze op de website van walk on steunzolen staan, tot uitputting van de stock van Walk On steunzolen of haar leveranciers. 
Indien een product definitief niet meer verkrijgbaar is, wordt de koper daarvan op de hoogte  gebracht .
 
Mits ze de koper daarvan vooraf op de hoogte brengt, kan Walk On steunzolen eveneens de hele bestelling of een deel ervan opschorten of slechts een deel van de bestelling leveren. Het andere deel wordt dan terugbetaald of aan de koper worden producten voorgesteld, die vergelijkbaar zijn met de bestelde producten.
 
Indien de koper de voorgestelde transactie weigert, Walk On steunzolen de bestelling helemaal of deels terug.
 
In ieder geval kan Walk On steunzolen  niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt doordat een product tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is.
 
8. Levering
De bestelling wordt geleverd op het adres dat tijdens de bestelprocedure werd aangeduid door de koper en volgens de vermelde modaliteiten. 
 
De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een fysiek adres en niet gestuurd worden naar een postbus.
 
De levering wordt uitgevoerd via een beveiligde zending. Bij de levering van de bestelling gebeurt een scanning waarbij een document wordt aangemaakt dat laat veronderstellen dat de bestelling effectief werd geleverd (en goed door de koper werd ontvangen), en dat als bewijs zal dienen, behalve als de koper een tegenbewijs kan voorleggen.
 
Walk On steunzolen behoudt zich het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte manier van beveiligde verzending te kiezen. 
 
Zij kan er dus voor kiezen om een bestelling aangetekend te verzenden naar aanleiding van de kenmerken van de bestelling (bv. hoog bedrag van de bestelling), de leveringshistoriek (eerdere problemen gemeld door de koper, eventueel geschil betreffende de aflevering...)  of objectieve criteria die laten vermoeden dat zich problemen zullen/kunnen voordoen met de aflevering.
 
9. Facturatie
Walk On Steunzolen levert alleen een factuur in de zin van de BTW-wetgeving af op voorwaarde dat de koper zijn BTW-nummer heeft ingevuld in het daartoe voorziene veld (punt 5.b. van de bestelprocedure).
 
De koper kan een facturatieadres opgeven dat verschilt van het leveringsadres voor de bestelling.   
 
10. Leveringstermijnen
Walk On steunzolen  waakt erover dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt na correcte verwerking of ontvangst van het te betalen bedrag. 
 
Voor bestellingen waarvan alle goederen op voorraad zijn, garandeert Walk On steunzolen  een leveringstermijn van 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien de bestelde goederen tijdelijk niet beschikbaar zijn, zal Walk on steunzolen de koper op de hoogte stellen van de exacte status van zijn bestelling.
 
In het geval waarin de koper, in overeenstemming met artikel 8, het bewijs aanvoert dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de te verwachten leveringstermijn zoals onderling overeengekomen (zoals vermeld in artikel 7), kan de koper de bestelling zonder vergoedingen opzeggen, voor zover hij dat doet per e-mail of aangetekende brief volgens de gegevens vermeld in artikel 19. 
 
De bedragen die de koper al gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 14 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot opzegging.
 
Als hij de bestelling niet heeft ontvangen, dan heeft de koper na zijn bevestiging 3 kalendermaanden de tijd om Walk On steunzolen daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als zijnde door de koper ontvangen en aanvaard, en kan er geen vergoeding meer voor worden betaald.
  
Opgelet echter: als u betaalt via een overschrijving, verwerkt Walk On Steunzolen uw bestelling pas zodra ze het te betalen bedrag heeft ontvangen.  De leveringstermijnen zijn dus langer dan wanneer u betaalt via andere middelen die op de website beschikbaar zijn. Ze hangen namelijk af van het ogenblik waarop uw financiële instelling uw aanvraag voor een overschrijving heeft ontvangen en de tijd die nodig is om ze te verwerken.
 
11. Verwerkingskosten
De prijs van de verwerkingskosten of andere kosten die de koper eventueel moet betalen worden online gemeld op het moment van de bestelling en ze worden opnieuw vermeld in de bevestiging-mail. 
 
Bestellingen brengen geen extra administratie kosten met zich mee,  wel worden er verzendingskosten aangerekend voor klanten buiten de omgeving van Meerhout, Mol, Geel, Laakdal, Tessenderlo, Ham, Balen
 
Indien Walk On steunzolen  om redenen van beschikbaarheid de levering opsplitst, worden de verwerkingskosten slechts één keer aangerekend.
 
12. Niet-conformiteit
Alle artikels die via Walk On steunzolen  worden aangeboden worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen die op de website van Walk On steunzolen staan, hebben echter geen enkele contractuele waarde.
 
De koper moet meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan controleren.
 
Wanneer het ontvangen product niet overeenstemt met het artikel dat de koper heeft besteld of wanneer het beschadigd is, kan de koper het product terugsturen naar Walk On steunzolen  binnen de 14 dagen na ontvangst. Na die 14 dagen worden de geleverde producten noch omgeruild, noch teruggenomen. Walk On steunzolen ruilt het product om of betaalt het bedrag van de bestelling, en de gemaakte administratiekosten terug binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel.

Let op! Goederen aangekocht in de uitverkoop of solden kunnen NIET geruild worden. 
 
Walk On steunzolen behoudt zich het recht voor te weigeren teruggestuurde producten terug te betalen wanneer de verpakking beschadigd werd door de koper. 
 
In het algemeen wordt een bestelling geacht te zijn geleverd in overeenstemming met artikel 10 of op basis van de gegevens op het document dat wordt geproduceerd door de scanning bij de levering van de bestelling.
 
13. Recht op verzaking
Overeenkomstig de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de koper over een termijn van 14 dagen, vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om eventueel te betekenen dat hij afziet van zijn aankoop. 
Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de koper dat recht niet.
 
De betekening van verzaking kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan Walk On steunzolen, waarvan de gegevens vermeld staan in artikel 19.
 
Het recht op verzaking van de koper is afhankelijk van het terugsturen van de totale levering binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld. 
 
Producten die worden teruggestuurd moeten samen met de bijbehorende leveringsnota’s worden opgestuurd in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking die eveneens in perfecte staat moet zijn.
 
Walk On Steunzolen  betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug zodra ze de teruggestuurde producten ontvangen heeft en voor zover de producten in perfecte staat verkeren. 
 
De verzendingskosten voor het terugsturen van de producten zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering (zie artikel 12).
 
14. Betaling
Bestellingen via de Walk On steunzolen website moeten betaald worden vooraf, klanten maken het bedrag voorafgaand zoals beschreven na de bestelling. Bij afhalen kunnen klanten met cash of QR code betalen.
Walk On steunzolen kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
 
Indien voor een betaalwijze met kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Walk On steunzolen is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.
 
Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. De effectieve uitvoering van de betaling met inbegrip van het coderen van de kredietkaartgegevens, gebeurt op de beveiligde servers van Lightspeed, dat beschikt over een door Verisign uitgereikt getuigschrift.
 
Na verwerking van de gegevens van de kredietkaart en aanvaarding van betaling krijgt de koper een bevestiging van de online betaling via e-mail.
 
Walk On steunzolen blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de prijs volledig werd betaald.
 
15. Intellectuele rechten
Walk On steunzolen website en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte van) deze afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Walk On steunzolen of die derden. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of verspreiding van voornoemde elementen is streng verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.
 
16. Disclaimer – Beperking van de verantwoordelijkheid
Walk On steunzolen  kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de Walk On steunzolen  website.
 
Walk On steunzolen is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Walk On steunzolen  kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van het afgesloten contract in geval van overmacht, moeilijkheden bij gedeeltelijke of volledige staking van de transport- en/of communicatiemiddelen, overstromingen, brand, oorlog of oproer.
 
17. Persoonlijke levenssfeer
In principe kan de koper deze site gebruiken zonder zijn persoonsgegevens mee te delen. Bepaalde delen van de site of het gebruik van bepaalde functionaliteiten zijn echter slechts toegankelijk op voorwaarde dat de koper bepaalde persoonsgegevens meedeelt. 
 
Bezoekers van deze site kunnen zich via deze site registreren. De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon, etc.) die de koper bij de registratie ingeeft, worden opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van Walk On steunzolen.
 
In overeenstemming met de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 betreffende persoonlijke gegevens, heeft de koper te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. 
 
De koper garandeert dat de gegevens die hij meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die de koper daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de koper tijdelijk of definitief iedere toegang tot de sites Walk On steunzolen of delen ervan wordt ontzegd. 
 
Walk On steunzolen verbindt er zich ertoe de gegevens van de koper uitsluitend te gebruiken om hem op de hoogte te kunnen houden van algemene informatie, aanbiedingen en acties. Bij elke communicatie via e-mail, geeft Walk On steunzolen de koper de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.
 
18. Geschillen
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Walk On steunzolen  website en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil is enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd. (België)
 
19. Klantendienst en klachten
Voor de opvolging van de bestelling en/of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de gelijkvormigheid van de producten die werden geleverd in het kader van een bestelling via de Walk On steunzolen website, kan de koper terecht bij: 
 
Walk On steunzolen

Jo Beyns

Waterstraat 3

2450 Meerhout

0479954300

Info@walkonsteunzolen.be